PHOTO GALLERY
Поаѓање на Маратонот 2005 година Поаѓање на Маратонот 2005 година Поаѓање на Маратонот 2005 година Поаѓање на Маратонот 2005 година Поаѓање на Маратонот 2005 година Поаѓање на Маратонот 2005 година
Start of the 2005 Marathon Start of the 2005 Marathon Start of the 2005 Marathon Start of the 2005 Marathon Start of the 2005 Marathon Start of the 2005 Marathon
Поаѓање на Маратонот 2006 година со Претседателот на Влада на РМ- др. Владо Бучковски Поаѓање на Маратонот 2006 година со Претседателот на Влада на РМ- др. Владо Бучковски Поаѓање на Маратонот 2006 година со Претседателот на Влада на РМ- др. Владо Бучковски Поаѓање на Маратонот 2006 година со Претседателот на Влада на РМ- др. Владо Бучковски Поаѓање на Маратонот 2006 година заедно со политичарот Никола Димитров Поаѓање на Маратонот 2006 година
Start of the 2006 Marathon with the Primeminister Dr. Vlado Buckovski Start of the 2006 Marathon the Primeminister Dr. Vlado Buckovski Start of the 2006 Marathon the Primeminister Dr. Vlado Buckovski Start of the 2006 Marathon the Primeminister Dr. Vlado Buckovski Start of the 2006 Marathon with Nikola Dimitrov Start of the 2006 Marathon
Поаѓање на Маратонот 2006 година Прецедателот и Премиерот на РМ на последен поздрав пред тргнување Поаѓање на Маратонот 2006 година Поаѓање на Маратонот 2006 година со Г-дин Г-дин Стефан Поаѓање на Маратонот 2006 година заедно со Премиерот на РМ Поаѓање на Маратонот 2006 година
Start of the 2006 Marathon The President and the Primeminister of RM before the start of the Marathon Start of the 2006 Marathon Start of the 2006 Marathon with the G-din G-din Stefan Start of the 2006 Marathon with the Primeminister of RM Start of the 2006 Marathon
Испраќање на маратонот 2007 пред споменикот на Мајка Тереза Испраќање на маратонот 2007 пред споменикот на Мајка Тереза заедно со Киро Глигоров Испраќање на маратонот 2007 Испраќање на маратонот 2007 Испраќање на маратонот 2007 - благослов од Православна црква Испраќање на маратонот 2007 - Благослов од католичка црква
Start of the 2007 marathon in front of the Mother Teresa Statue Start of the 2007 marathon in front of the Mother Teresa Statue with Kiro Gligorov Start of the 2007 marathon Start of the 2007 marathon Start of the 2007 marathon a Blessing from an Ortodox Church Start of the 2007 marathon, a Blessing from the Catholic Church
Емил Илич на прием кај Директорот на Агенција за Млади и Спорт - Ивица Ѓорѓиевски Kaј Евроамбасадорот Фуере Премиер на Република Македонија др Владо Бучковски - предавање плакета на Емил Илич Без разлика на временските услови, Маратонот продолжува Пливачки Маратон Фамилијата на Емил: Емил, Лилјана, Тамара и Андреј
Emil Ilic with the Director of The Macedonian Agency of Youth and Sports - Ivica Gjorgjievski With the Euroambassador Fuere The Primeminsiter of the republic of Macedonia, dr Vlado Buckovski - presenting award to Emil Ilic Regardless of the weather conditions the Maraton must go on Swimming Marathon Emil Ilic's Family: Emil, Liljana, Tamara and Andrej
Емил Илич пред затворот во Шевенинген - во знак на поддршка за Љубе Бошковски и Тарчуловски. Емил Илич и Генералниот Секретар на Пливачката Федерација на Македонија - Стефан Пулејковски Емил Илич и Генералниот Секретар на Пливачката Федерација на Македонија - Стефан Пулејковски Емил Илич и Генералниот Секретар на Пливачката Федерација на Македонија - Стефан Пулејковски Прием кај Министерот за Одбрана на Република Македонија - Еленовски Прием кај Министерот за Одбрана на Република Македонија - Еленовски
Emil Ilic in front of the Sheveningen Prison as support to Ljube Boshkovski and Tarculovski Emil Ilic with the General Secretary of the Swimming Federation of the Republic of Macedonia - Stefan Pulejkovski Emil Ilic with the General Secretary of the Swimming Federation of the Republic of Macedonia - Stefan Pulejkovski Emil Ilic with the General Secretary of the Swimming Federation of the Republic of Macedonia - Stefan Pulejkovski Reception by Elenovski - The Misnister of Defence of The Republic of Macedonia Reception by Elenovski - The Misnister of Defence of The Republic of Macedonia
Прием кај Министерот за Одбрана на Република Македонија - Еленовски. Прием кај Министерот за Одбрана на Република Македонија - Еленовски Прием кај првиот Претседател на РМ - Киро Глигоров Колеги во спорт и пријатели - Божидар Јанковски - Бобо Дајнерс    
Reception by Elenovski - The Misnister of Defence of The Republic of Macedonia Reception by Elenovski - The Misnister of Defence of The Republic of Macedonia Reception by the first President of the Republic of Macedonia - Kiro Gligorov Colegues in sport and friends - Bozidar Jankovski - Bobo dinnersa